Rules

Regulamin hackathonu „BioHack” zwany dalej „Regulaminem”

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin stanowi podstawę organizacji wydarzenia „BioHack – hackathon bioinformatyczny”, zwanego dalej „Konkursem”, organizowanego w dniach 7-9 czerwca 2019 i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.
 2. Konkurs organizowany jest w Łodzi na terenie Bionanoparku przy ul. Dubois 114/116. Miejsce Konkursu zwane dalej „Lokalizacją”.
 3. Oficjalną stroną internetową Konkursu (zwaną dalej „Stroną”) jest http://biohack.com.pl/, na której znajdują się informacje o miejscu, terminie oraz harmonogramie wydarzenia.
 4. Niniejszy regulamin został zamieszczony na Stronie. Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na Stronie Konkursu.
 5. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Boost Biotech Polska, z siedzibą w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 100/50, NIP: 725 207 33 21, REGON: 101725972 zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000493513.
 6. Celem Konkursu jest opracowanie wykorzystywanego w obszarze biologii/medycyny oprogramowania (zwanego dalej „Aplikacją”), promocja i integracja środowiska bioinformatycznego oraz wzmacnianie jego potencjału poprzez pogłębianie wiedzy oraz promowanie lokalnych społeczności bioinformatycznych w Polsce.
 7. Przedmiotem Konkursu „BioHack” jest wyłonienie najlepszego rozwiązania problemu podanego przez Organizatorów. Podane problemy będą związane z analizą realnych danych biologicznych lub opracowaniem oprogramowania, rozwiązującego problemy współczesnej biologii/medycyny.

Zasady Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla Uczestników dobranych w zespoły składające się z ilości osób wyznaczonej przez Organizatorów (nie więcej niż 5 osób). W związku z powyższym, Organizatorzy formują zespoły na etapie zgłoszenia udziału w Konkursie lub w trakcie Konkursu po prezentacji zadań. Nie jest możliwy jednoczesny udział w więcej niż jednym zespole.
 3. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja Uczestnika, poprzez formularz internetowy dostępny na Stronie. Rejestracja trwa do końca dnia 5.05.2019 (liczba miejsc ograniczona). W przypadku większej ilości zgłoszeń, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do doboru Uczestników. Kryterium kwalifikacji są posiadane przez uczestnika umiejętności, opisane w formularzu zgłoszeniowym. Udział w Konkursie (zgłoszenie uczestnika w procesie rejestracji) jest równoznaczny z akceptacją wszystkich warunków Konkursu zawartych w niniejszym regulaminie.
 4. Zgłaszając swój udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na:

a) Przetwarzanie swoich danych osobowych, w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, w celach niezbędnych do organizacji, przeprowadzenia oraz promocji Konkursu przez Stowarzyszenie Boost Biotech Polska, z siedzibą w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 100/50, NIP: 725 207 33 21, REGON: 101725972 zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000493513, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zostałem/Zostałam pouczony o dobrowolności podania danych, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie oraz o prawie do dostępu do treści swoich danych i ich korekty. Jednocześnie informujemy, że administratorem danych Uczestników jest Organizator.

b) Rozpowszechnienie przez Organizatorów lub upoważnione przez niego podmioty wizerunku Uczestnika utrwalonego w ramach przeprowadzenia Konkursu, w sposób, w zakresie i w czasie wybranym przez Organizatorów.

Dokonując zgłoszenia do Konkursu każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a) Dobrowolnie przystępuje do Konkursu i zespołu,

b) Zapoznał się i zaakceptował regulamin w całości,

c) Prawidłowo zgłoszony Uczestnik podlega rejestracji przez Organizatorów w drodze wpisu na prowadzoną przez niego listę Uczestników.

 1. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości podczas rejestracji swojej obecności (udziału) w Konkursie.
 2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny. Organizatorzy nie pokrywają i nie zwracają kosztów udziału w Konkursie, ani kosztów dojazdu czy zakwaterowania.
 3. Organizatorzy nie zapewniają sprzętu komputerowego, na którym ma być wykonane zadanie konkursowe. Uczestnik/zespół jest zobowiązanych we własnym zakresie zapewnić sobie sprzęt, na którym będzie pracował. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę sprzętu wniesionego przez Uczestników.
 4. Organizatorzy zapewniają miejsce do przeprowadzenia Konkursu, dostęp do Internetu (wifi), zasilanie elektryczne, poczęstunek, ciepłe i zimne napoje.
 5. Nie jest możliwy zdalny udział w Konkursie.
 6. Każdy zespół może stworzyć i zaprezentować tylko jedno rozwiązanie.
 7. Uczestnicy biorący udział w Konkursie zobowiązują się do udostepnienia kodu źródłowego Aplikacji w publicznie dostępnym repozytorium kodu (np. GitHub, BitBucket), oraz do aktywnego korzystania z repozytorium podczas trwania Konkursu.
 8. Uczestnicy tworzą Aplikację od podstaw w czasie trwania Konkursu. W ramach danego projektu niedozwolone jest przygotowywanie fragmentów kodu przed Konkursem (z wyłączeniem gotowych, powszechnie dostępnych bibliotek).
 9. Dozwolone jest przygotowanie szkiców ekranów i materiałów pomocniczych (np. opisy funkcjonalne) przed Konkursem. Zaleca się przygotowanie teoretyczne.
 10. Podczas prezentacji zespoły pokazują Aplikację, która udało się wykonać w ramach Konkursu. Czas na prezentację Aplikacji wynosi 15 minut. Rozpoczęcie odliczania czasu następuje, gdy Uczestnik/zespół zaczyna swoją prezentację poprzez ruch lub mowę.
 11. Do czasu wyłonienia zwycięzców Konkursu przez Jury, zespół może wycofać się z udziału w Konkursie. Wycofanie z udziału w Konkursie może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie wszystkich Uczestników zespołu, złożone przedstawicielowi Organizatorów.
 12. Uczestnikom Konkursu zabrania się na terenie Lokalizacji:

a) Wnoszenia substancji chemicznych i łatwopalnych, materiałów pirotechnicznych oraz innych niebezpiecznych substancji, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników Konkursu;

b) Wnoszenie szklanych przedmiotów, ostrych narzędzi, broni palnej oraz jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą zostać uznane przez służby porządkowe za niebezpieczne;

c) Wnoszenie środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz przebywania na terenie Lokalizacji pod ich wpływem;

d) Używanie otwartego ognia, palenia tytoniu na terenie Lokalizacji oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

e) Używanie sprzętu przeciwpożarowego w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem;

f) Wnoszenia i spożywania alkoholu oraz przebywania na terenie Lokalizacji w stanie nietrzeźwym;

g) Wprowadzania osób trzecich, towarzyszących;

h) Wprowadzania zwierząt na teren Lokalizacji.

 

Oceny, nagrody

 1. Aplikacje stworzone w ramach Konkursu będą oceniane przez wybrane przez Organizatorów Jury. Aplikacje będą oceniane według kryteriów:
 • Użyteczność,
 • Funkcjonalność,
 • Jakość/czystość kodu.

Każda kategoria oceniana będzie w skali 1-5, gdzie 5 jest oceną najwyższą. Istnieje możliwość otrzymania dodatkowych punktów w skali 0-3 (gdzie 3 jest ocena najwyższą) za innowacyjność rozwiązania. Jury uprawnione jest do wykluczenia z udziału w Konkursie Aplikacji niespełniających wymogów formalnych.

 1. Nagrodami w Konkursie mogą być nagrody rzeczowe oraz nagrody pieniężne. Przewiduje się nagrody jedynie dla zwycięskich zespołów, jednakże Sponsorzy oraz Organizatorzy zastrzegają możliwość przyznawania wyróżnień oraz dodatkowych drobnych nagród rzeczowych dla konkretnych zespołów, których projekty zostaną uznane za wartościowe przez Organizatorów, bądź przez Jury.
 2. Wartość przekazywanych nagród pieniężnych zostanie pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%, który uiszczą Organizatorzy.
 3. Nagrody pieniężne, w ciągu 60 dni od zgłoszenia się Uczestników danego Konkursu po odbiór nagrody, zostaną przelane na konta bankowe wskazane przez Uczestników. Nagrody rzeczowe zostaną wydane Uczestnikom bezpośrednio po ogłoszeniu wyników poszczególnych Konkursów.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania danych Uczestników zwycięskiego zespołu na Stronie Konkursu.
 5. Każda nagroda przyznana danemu zespołowi w ramach Konkursu przypada w równych częściach wszystkim Uczestnikom tego zespołu, niezależnie od wartości wkładu poszczególnych Uczestników zespołu w czynności konkursowe, w tym niezależnie od przypadającej na każdego Uczestnika zespołu wartości udziału i wkładu w stworzenie Aplikacji.
 6. W razie stwierdzenia przez Organizatorów po zakończeniu Konkursu okoliczności naruszenia przez zwycięski zespół zakazu z rozdz. III pkt. 17, organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania zwycięstwa takiego zespołu poprzez zamieszczenie oświadczenia na Stronie. W takim wypadku:

a) Organizator uprawniony jest do przyznania nagrody i tytułu zwycięzcy Konkursu innemu zespołowi w terminie 7 dni od daty ogłoszenia (przyznanie nagrody nastąpi w drodze ogłoszenia na Stronie oraz mailowo na adresy uczestników zespołu podane w trakcie rejestracji zespołu);

b) Uczestnicy zespołu, którego zwycięstwo zostało odwołane, zobowiązani są do zwrotu nagród (lub ich równowartości) na rzecz Organizatorów w terminie 7 dni od daty ogłoszenia oraz zapłaty odszkodowania w razie poniesienia przez Organizatorów dalszych strat.

 

Prawa do kodu

 1. Każdy Uczestnik zespołu oświadcza i zapewnia, co następuje:

a) jest współautorem (współtwórcą) Aplikacji, o której mowa w rozdz. I pkt 6, przysługują mu (wraz z pozostałymi Uczestnikami zespołu) osobiste i majątkowe prawa autorskie do Aplikacji;

b) przysługujące Uczestnikowi zespołu autorskie prawa osobiste i majątkowe do Aplikacji nie będą w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz nie będą naruszać praw osób trzecich (z zastrzeżeniem praw współautorów – pozostałych Uczestników zespołu Konkursu);

c) posiada – wraz z pozostałymi Uczestnikami zespołu – wyłączne prawo do przenoszenia praw i udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z Aplikacji;

d) wytworzone rozwiązanie zostanie udostępnione na zasadach opisanych w rozdz. II pkt. 12.

 1. Wszystkie warunki wymienione w niniejszym rozdziale dotyczą każdej z nagrodzonych Aplikacji, w tym nagrodami określonymi niniejszym regulaminem oraz nagrodami specjalnymi, nieprzewidzianymi wcześniej przez Organizatorów (jeśli takowe zostaną przyznane).
 2. Uczestnik zespołu oświadcza, że przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatorów, a powstałych w związku z korzystaniem z praw do Aplikacji. W związku z tym Uczestnik zespołu zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, a w przypadku pokrycia przez Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa powyżej, Uczestnicy zespołu solidarnie uregulują na rzecz Organizatora wszystkie związane z tym faktem koszty.
 3. Organizator rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia czy cały kod Aplikacji (z wyłączeniem gotowych, powszechnie dostępnych i legalnych Bibliotek) został stworzony przez Uczestnika lub Zespół w ramach Konkursu.
 4. Przekazuje prawa do komercjalizacji wyników zadań Organizatorom i/lub Partnerom.

 

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie naruszenia regulaminu lub ogólnych przepisów prawnych mogą skutkować wykluczeniem z Konkursu i koniecznością opuszczenia terenu Lokalizacji.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Stronie.
 3. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu lub jego odwołania.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów w celu:

a) realizacji Konkursu, w tym wręczenia nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji;

b) promocji Konkursu.

 1. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 2. Organizatorzy są uprawnieni do utrwalania przebiegu Konkursu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 3. Wszelkie spory na tle niniejszego Konkursu rozstrzygać będą Organizatorzy. Decyzja Organizatorów jest ostateczna i nie przysługuje względem niej odwołanie.
 4. Regulamin dostępny jest na Stronie oraz u Organizatorów podczas trwania Konkursu.
 5. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu „BioHack”.
 6. Uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora w celu wyjaśnienia treści Regulaminu.

Interpretacja zapisów treści Regulaminu Konkursu należy do Organizatorów Konkursu.

 1. Pytania związane z Konkursem należy kierować drogą mailową na adres: biohack@boostbiotech.pl.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmian w harmonogramie wynikających z przyczyn niezależnych.